Terms and Conditions

Terms and Conditions

Luckydivers

Last updated

11 februari 2024

Definitions

Company

Luckydivers bv

GDPR

the General Data Protection Regulation.

Responsible Person

Helene de Wilt & Peter Jansen

 

 

 Disclaimer

De Luckydivers website is een onderdeel van Lucky Dive Center Rotterdam B.V.

 

Waterproofshop accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Waterproofshop is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Luckydivers Rotterdam. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Luckydivers Rotterdam. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Verzending
Bestellingen worden door TPG post bij je thuis bezorgt. Zodra het pakket op de post gaat krijg je van ons bericht, zodat je weet wanneer je de postbode kan verwachten. Het is mogelijk om een alternatief afleveradres (bv werk) op te geven als dat je beter uitkomt.

Prijzen
Al onze prijzen zijn inclusief BTW.
Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten.

Levertijd
Het assortiment van de internetwinkel is gelijk aan dat van onze winkel. We hebben dus de meeste artikelen op voorraad. In dat geval krijg je het pakket binnen 2 dagen. Zoniet zullen we je de verwachte levertijd vertellen. Wil je van te voren weten wat de exact levertijd is, neem dan contact met ons op.

Retour
Binnen 14 dagen na ontvangst kan je artikelen ruilen of teruggeven. Bijvoorbeeld als de maat niet goed is, als er een defect is of als het produkt niet genoeg glimt. Stuur het ongebruikte artikel in de originele verpakking naar het onderstaande adres. Wij sturen u een nieuw artikel of storten het geld terug op uw rekening.

Garantie
U krijgt bij ons op internetaankopen dezelfde garantie die u van een duikwinkel mag verwachten. Samen met onze leveranciers lossen we problemen in alle redelijkheid op. Stuur garantiegevallen naar het onderstaande adres. Je kan natuurlijk ook langskomen in onze winkel.

Adressering
Iets terug te sturen? Denk aan een goede omschrijving van je wensen zoals ruilen, teruggeven of repareren. Neem bij voorkeur van te voren contact met ons op. Dit om onnodige verzendingen en vertragingen te voorkomen.
Stuur het pakket naar:

Luckydivers

Metaalhof 17

3067GM Rotterdam

Telefoon: 010-4215788

 

 

Aanvullende algemene voorwaarden:

Noot vooraf: Indien u onder rembours bestelt, houdt u er dan rekening mee dat in geval van niet afgehaalde of geweigerde pakketten, E Diver u een factuur nastuurt voor de gemaakte onkosten. Indien deze niet wordt voldaan, zal een incassoprocedure worden opgestart waarvan de kosten hoog kunnen oplopen.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Luckydivers, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen Luckydivers, aangegaan.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Luckydivers

1-3 Indien Luckydivers met de opdrachtgever bepalingen overeenkomt die in strijd zijn met een of meerdere artikelen of leden van artikelen in deze voorwaarden, dan zijn deze slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering van Luckydivers, zijn inclusief omzetbelasting (21%) en exclusief emballage tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door E Diver zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Luckydivers niet.

Artikel 3 Overeenkomst.

3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Luckydivers door haar schriftelijke / mondelinge bevestiging.

3-2 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

Artikel 4 Afspraken.

4-1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Luckydivers binden de laatste niet, voor zover ze door Waterproofshop niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Prijzen.

5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Luckydivers niet.

Artikel 6 Leveringstermijnen.

6-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Luckydivers schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Luckydivers zijn om de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

Artikel 7 Vervoer.

7-1 De verzending geschiedt op de wijze als door Luckydivers is aangegeven.

Artikel 8 Meer- en minderwerk.

8-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8-2 Door Luckydivers te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Uitbesteding werk aan derden.

9-1 Opdrachtgever machtigt Luckydivers om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 10 Wijziging van de opdracht.

10-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

10-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Luckydivers ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

10-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Luckydivers buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 11 Reclame.

11-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Luckydivers terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Luckydivers wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

11-2 Luckydivers dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

11-3 Indien de reclame naar het oordeel van Luckydivers juist is, zal zij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Luckydivers is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 12 Garantie.

12-1 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 13 Risico bij reparatie.

13-1 Bij Luckydivers in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies zal door Luckydivers niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat zij terzake van schade aan of verlies van de goederen van haar assuradeur zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de opdrachtgever resp. bewaargever komen.

13-2 De opdrachtgever zal zelf zorgen voor een veiligheidscopie van de op eventuele aanwezige gegevensdrager(s) zich bevindende informatie. Voor verlies aan informatie op deze gegevensdrager(s) is Luckydivers niet aansprakelijk.

Artikel 14 Retentierecht.

14-1 Wanneer Luckydivers goederen van de opdrachtgever onder haar heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Luckydivers heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 15 Aansprakelijkheid.

15-1 Luckydivers is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

f. Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of geleverd;

g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

15-2 Luckydivers is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Luckydivers of van hen, die door Luckydivers te werk zijn gesteld.

15-3 Luckydivers zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 16 Overmacht.

16-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Luckydivers of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Luckydivers , ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Luckydivers, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor E Diver overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

16-2 Luckydivers is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud.

17-1 Luckydivers geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, haar eigendom.

17-2 Luckydivers heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

17-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 18 Wanprestatie en ontbinding.

18-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

18-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Luckydivers ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te harer keuze.

18-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Luckydivers eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Luckydivers op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 19 Toepasselijk recht.

19-1 Op alle door Luckydivers gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 20 Geschillen.

20-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Luckydivers, indien Luckydivers dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.